Politică de confidențialitate

Informații despre politica de confidențialitate

1302

Atestare Cergău

3

Localități

1747

Locuitori Cergău

jud. Alba

Localizare Cergău

Primăria Cergău și-a asumat angajamentul de a respecta legislația privind protecția datelor în cadrul desfășurării activității. Mai jos vă prezentăm cadrul organizatoric implementat pentru a înțelege ce se întâmplă cu datele personale prelucrate de noi. Prezenta Politică privind confidențialitatea poate fi actualizată oricând se consideră necesar, urmând ca informarea să se facă prin afișarea acesteia la sediu și pe pagina de internet https://www.primariacergau.ro/.

În această Politică de confidențialitate veți găsi:

 • date despre noi – Cine suntem
 • definirea termenilor și expresiilor utilizate – Definiții
 • care sunt scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal, ce fel de date prelucrăm și care este temeiul juridic – Ce date și de ce le prelucrăm
 • cui dăm datele dumneavoastră – Destinatarii datelor cu caracter personal
 • cât timp păstrăm datele dumneavoastră și unde – Stocare
 • care sunt drepturile de care beneficiați în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră – Drepturile persoanei vizate
 • cum ne puteți contacta – Contact

I. Cine suntem
Primăria Cergău, Cergău Mare, nr. 125, jud. Alba

II. Definiții
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. (art. 4 pct. 1 din RGPD 679/2016).
Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea (art. 4 pct. 2 din RGPD 679/2016).
Termenul „Solicitant” se referă la persoanele juridice sau fizice care se adresează Primăriei Cergău cu orice tip de solicitare.
Termenul „Vizitator” desemnează orice persoană care accesează și/sau utilizează website-ul http://www.primariacergau.ro/ .

III. Ce date și de ce le prelucrăm
În funcție de interacțiunea şi raporturile avute cu Primăria Cergău, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și categoriile de date prelucrate sunt diferite. Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră sau în mod indirect de la terți. De asemenea, putem colecta date prin intermediul echipamentelor sau dispozitivelor dumneavoastră (a se vedea Politica de cookies afișată pe website).

 • În scopul comunicării prin formularele de pe site, datele prelucrate pot fi: nume, prenume, adresă de corespondență, număr de telefon, adresă de e-mail, număr de telefon. Temeiul prelucrării în acest scop este pentru a răspunde solicitărilor.
 • În scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor website-ului https://www.primariacergau.ro/, prin plasare de cookies ar putea fi prelucrate date legate de navigarea pe site (a se vedea Politica de cookies a website-ului). Temeiul prelucrării în acest scop este consimțământul.
 • Pentru protecția persoanelor și a bunurilor, prin monitorizarea video, datele prelucrate pot fi: imaginea persoanelor. Temeiul prelucrării în acest scop este interesul legitim.
 • În scopul îndeplinirii obligațiilor impuse prin lege, datele prelucrate sunt cele solicitate conform actelor normative în vigoare, după caz. Temeiul prelucrării în acest scop decurge dintr-o obligație legală.

Nu utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
Nu vindem datele dumneavoastră unor terți.
Nu ne implicăm în activități de profilare automată pe baza datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal
În cadrul desfășurării activității, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Primăria Cergău poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următorii destinatari:

 • parteneri contractuali;
 • terțe persoane, în măsura în care există consimțământul dumneavoastră sau un temei legal;
 • autorități și instituții publice.

V. Stocare
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Datele care nu intră în categoria imagini sau înregistrări video se stochează cu termen nelimitat.
Stocarea datelor se face atât în format fizic, cât și digital. Mecanismul de acces la date este securizat (acces fizic restricționat, supraveghere video, parole, antivirus, back-up, etc.).

VI. Drepturile persoanei vizate
Persoanele vizate sunt persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm. Fiecare persoana vizată beneficiază, conform legii, de o serie de drepturi, dintre care le amintim pe următoarele:

Dreptul la informare este dreptul de a primi informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către noi, în conformitate cu cerinţele legale.
Dreptul de acces la date este dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, detalii privind activităţile de prelucrare, precum şi o copie a datelor respective.
Dreptul la rectificare este dreptul de a obţine de la noi corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dreptul la ştergerea datelor este dreptul de a obţine din partea noastră ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile prevăzute de lege.
Puteți beneficia de dreptul la restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Dreptul la portabilitatea datelor presupune dreptul de a obţine din partea noastră datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi, la cererea dumneavoastră, către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Dreptul de opoziție presupune faptul că vă puteți opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Dreptul de retragere a consimţământului există atunci când prelucrarea datelor care se bazează pe acesta. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Aveți dreptul de a vă adresa oricând Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa justiţiei.

VII. Contact
Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

Cergău Mare, nr. 125, jud. Alba
Telefon: 0258-719302
E-mail: primariacergau@yahoo.com

Link: Politica cookie